دپارتمان نرم افزار و شبکه‬

 

از آنجا که تحليل و ارزيابي هر فرايندي  بدون وجود يک يا چند سيستم نرم افزاري امکان پذير نخواهد بود، لذا دپارتمان نرم افزار پژوهشگاه انرژي پارس با هدف طراحي، تحليل و پياده سازي الگوريتم ها و سيستم هاي پردازش و مديريت اطلاعات، با حضور جمعي از متخصصين راه اندازي گرديد.

 

پروژه هاي انجام شده دپارتمان نرم افزار و شبکه عبارت است از:

 

-طراحي و پياده سازي نرم افزار جامع مديريت شبکه قرائت از راه دور کنتورهاي گاز هوشمند (پروژه ملي(

-طراحي و پياده سازي نرم افزار دستگاه جمع کننده اطلاعات شبکه قرائت از راه دور کنتورهاي گاز هوشمند

-طراحي و پياده سازي نرم افزار جامع نصب و تعويض کنتور و رگولاتور گاز

-طراحي و اجراي شبکه سيستم نصب و تعويض کنتور و رگولاتور گاز