آزمايشگاه پلاستيک:

 

آزمايشگاه پلاستيک با بکارگيري تجهيزات آزمون توانايي انجام آزمون بر روي فيلم، گرانول و يا پودر مواد اوليه و محصول نهايي و يا نمونه هاي تهيه شده مطابق با الزامات استاندارد آزمون را دارا مي باشد.

از جمله آزمون هاي قابل انجام در اين بخش مي توان به آزمون هاي زير اشاره نمود:

 

- سختي سنجي انواع پلاستيک ها   (Hardness Test IRHD) 

- تعيين ميزان ضريب جريان جرمي و حجمي مذاب(Melt Flow Rate) 

- تعيين ميزان استحکام کششي پلاستيک(Tensile Strength) 

- تعيين ميزان مدول الاستيسيته پلاستيک هنگام کشش(Modulus of Elasticity)

- تعيين ميزان مقاومت به ضربه پاندولي دوراني(Impact Izod/Charpy Test)