آزمايشگاه کنترل کيفيت رنگ و پوشش:

 

آزمايشگاه رنگ گروه انرژي پارس به کمک تجهيزات به روز دنيا جهت انجام آزمون هاي مورد نياز بر روري رنگ خشک تجهيز گرديده است .اين واحد آزمايشگاه توانايي انجام آزمون هاي زير را دارا مي باشد:

آزمون مقاومت به مه نمکي خنثي  (Salt Spray)

آزمون مقاومت به رطوبت اشباغ(Continuous Humidity) 

آزمون ضخامت سنجي(Thickness Test) 

آزمون تعيين براقيت (Gloss)

آزمون سختي رنگ (Pendulum Hardness Persuz/Konig)

آزمون چسبندگي رنگ(Adhesion Test)