آزمایشگاه تخصصي کنتور گاز:

 

آزمايشگاه تخصصي کنتور به کمک طراحي و ساخت تجهيزات تخصصي توسط متخصصين و اعضاء هيئت علمي سازمان تجهيز گرديده و توانايي انجام کليه آزمون هاي مربوط به مجموعه کامل کنتور و قطعات متشکله را دارا مي باشد. فهرست مختصري از آزمون هاي قابل انجام عبارتند از:

 

- آزمون صحت کنتور (Accuracy Test) 

- آزمون دوام در شرايط دمايي(Ambient Endurance Test) 

- آزمون نشتي بدنه کنتور(Aquarium Test)

- آزمون فشار چرخه اي(Cyclic Pressure) 

- آزمون حجم متناوب(Cyclic Volume)

- آزمون مقاومت به ضربه(Impact Test)

- آزمون بارگذاري(Loading Test)

- آزمون نشتي بدنه داخلي(Micro Leakage Test)

- آزمون هاي مربوط به ديافراگم کنتور(Diaphragm quality Test)

- آزمون شيميايي ديافراگم(Chemical Test of Diaphragm)

- آزمون چقرمگي ديافراگم(Stiffness Test)

- آزمون نفوذپذيري(Porosity Test)

و ساير آزمون هاي کنترل کيفي قطعات کنتور