آزمايشگاه لاستيک:

 

آزمايشگاه لاستيک توانايي انجام آزمون هاي کيفي و خواص مربوط به مواد اوليه و محصول نهايي را داشته و با بهره گيري از دانش فني متخصصان خود توانايي فرمولاسيون و مشاوره در زمينه بهبود کيفيت محصول و روشهاي توليد آن را دارا مي باشد.

اين واحد آزمايشگاه امکانات ساخت نمونه طبق الزامات استانداردهاي آزمون را داشته و پس از ايجاد شرايط آزمايشگاهي مورد اشاره در هر استاندارد نسبت به انجام آزمون هاي زير و تحليل نتايج آن اقدام مي نمايد:

 

-  آزمون تعيين خواص بهينه پخت لاستيک  (Rheometry) 

- آزمون مقاومت به کشش (Tensile Properties) 

- آزمون مقاومت به پارگي (Tear Strength) 

- آزمون مانايي فشار بر اساس تنش و کرنش ثابت (Compression Set) 

- آزمون مقاومت به سايش (Abrasion Resistance)

- آزمون سختي سنجي شور(Hardness IRHD)

- آزمون فرسايش در شرايط محيطي (Aging Test)