آزمايشگاه متالوگرافي:

 

آزماشگاه متالوگرافي به عنوان زير شاخه اي از آزمايشگاه مرکزي توانايي انجام کليه مراحل آماده سازي و انجام آزمون متالوگرافي را بر روي انواع مختلف نمونه و بر اساس استاندادهاي …,ISO,ASTM,DIN دارد.

اين آزمايشگاه با استفاده از انواع ميکروسکوپ با بزرگنمايي تا 1600 برابر و به کمک سيستم عکسبرداري و فيلمبرداري اقدام به ضبط تصاوير از نمونه مورد مطالعه نموده و براي آناليز تصاوير گرفته شده از نرم افزار قدرتمند تحليلي SIS بهره مي برد.

امکانات نرم افزار تحليلي مورد استفاده آزمايشگاه مختصرا عبارتند از:

تفکيک فازها(Phase Analysis)

شمارش دانه ها (Nodule Count)

انواع اندازه گيري طولي، سطح، حجم، زاويه و ...(Measurement)

تعداد گرافيت هاي کروي، درصد کرويت، درصد فريت و پرليت، کاربيد و بررسي شکل گرافيت ها(Cast Iron)

اندازه دانه بندي، شمارش دانه ها براساس دو مدل Intercept  و (Grain Size) Plan Metric

سختي سنجي (Micro Hardness)