کنتورهاي گاز خانگی

 

کنتورهاي گاز خانگی ســـــــري EP- DGM با شـــماره انداز مکانیکی با هدف دســـتیابی به بالاترین دقت و ایمنـی در اندازه گیـري حجم گاز مصرفی طراحی شده اند. این کنتورها جهت اندازه گیري حجم گاز طبیعی در حداکثر فشـــار کاري  صد میلی بار و حداکثر دبی  6 m3/h می باشند.

ساختار

 بدنه این کنتورها از ورقهاي فولادي فوق کشــش ساخته شـده اند که داراي اسـتحکام بالا بوده و با توجه به پوشـش الکترواسـتاتیک بدنه مقاوم در مقابل پوسـیدگی داخلی و خارجی و نیز مقاوم در برابر حرارت بالا هســــــــتند . محفظه فولادي کنتورهاي گاز تا 480 ســاعت در مقابل آزمایش ســالت اســپري مقاوم می باشــد. ضــمناً جهت اطمینان از کیفیت مناسب پوشش محصـــــول، آزمون مقاومت به شــرایط محیطی در بازه دمایی 29 -تا 60+ درجه سـانتی گراد در فواصـل زمانی یک ماهه بر روي قســـمت هاي کلاهک و لگنچه صورت می پذیرد. اتصـــال کلاهک و لگنچه کنتورها بوسیله پرچ زه دورگیر صـــورت می گیرد، همچنین بین این دو قطعه از واشر لاستیکی مقاوم به گاز استفاده شده که این خود باعث می گردد این اتصال محکم، گاز بند و ضـد آتش باشـد. کلیه قطعات لاســتیکی و پلاسـتیکی بکار رفته در این کنتورها مقاوم به گاز بوده و طبق اسـتاندارهاي مربوطه انتخاب شــده است. قطعات باکلیتی علاوه بر داشـتن بالاترین کیفیت پرداخت سطح، به سایش نیز مقاوم هســتند. این کنتورها داراي سیسـتم قفل کن مکانیکی حرکت معکوس بوده که این ویژگـی باعث عدم کار کـرد معکوس کنتورها می شود

 اندازه گیری

واحد ســـــنجش گاز کنتور داراي چهار محفظه می باشـد که توسـط دیافراگم هاي لاســتیکی با انعطاف پذیري بســـــیار بالا دو به دو از هم جدا شـــده اند. این مکانیزم جهت پیمانه کردن حجم نامی دو لیتر متشکل از چهار بخش نیم لیتري می باشـــد که پس از هر مرحله پر و خالی شــــدن دیافراگم ها، حرکت از ســــمت تحتانی کنتور به قسمت فوقانی و شیر دورانی منتقل می شود. هر سـیکل کامل دورانی شــیر باکالیتی به کمک چرخ دنده هاي مورد اســـتفاده در مکانیزم اندازه گیري، مگنت شــاخک دار را به حرکت درآورده و بدون تماس مســـــــتقیم باعث ایجاد چرخش چرخدنده ثبات، در فضـــــاي بیرونی قاب فلزي کنتور شده و نهایتاً منجر به چرخش شـماره انداز می گردد

تکرار پذیري و دقت بالا

 قابلیت کارکـــــرد در دماي بین 29- تا 60+ درجه سانتی گراد

عدم اسـتفاده از فلزات با پایه آهن که احتمال اکســـــید شدن آن در محیط گازي موجود می باشد

اســـتفاده از مواد پلاســــتیکی POM که مقاومت به گاز بسیار بالایی را دارا می باشد

اسـتفاده از قطعات لاســتیکی با پایه کائوچو مصـنوعی و با فرمولاسیون مقاوم در مجاورت با گاز

وزن و اندازه ایده آل موجب سهولت نصــــب کنتور در هر شرایطی می گردد

 

دریافت کاتالوگ

دریافت کاتالوگ سایزهای دیگر کنتور دیافراگمی