کنتور گاز التراسونیک

 

دو روش اصلي جهت اندازه گيري  جريان سيال با استفاده از امواج التراسونيک وجود دارد:

 1 عبوريTransit :
در يک کنتور التراسونيک عبوري دو فرستنده و گيرنده امواج التراسونيک دارد که دو سيگنال را در عرض سطح داخلي لوله با زاويه اي معين مي فرستند که يکي از آنها در جهت جريان و ديگري مخالف جهت جريان مي باشد و کنتور زمان عبور هرکدام از اين امواج را محاسبه مي کند .مشخص است ،سرعت موجي که در جهت جريان گاز عبوري فرستاده شده حرکت مي کرده افزوده و ديگري که در خلاف جهت جريان در حال حرکت بوده کاسته  مي شود.اختلاف بين اين دو زمان عبور (Transit Time) با استفاده از فرمولهاي محاسبه و استفاده از تصحيح فشار و دماي گاز عبوري ميزان فلوي حقيقي گاز را مشخص مي کند.
اين نوع از کنتورها بيشتر براي گازهاي تميز استفاده مي شوند .البته با پيشرفتهاي اخير در زمينه پردازش الکترونيکي ، استفاده از اين نوع کنتورها براي سيالات داراي ذرات و ناخالصي نيز ميسر شده است.

2 - داپلر  Doppler:
در اين نوع از کنتورها نيز يک فرستنده، موجي را در عرض  لوله فرستاده و بجاي اندازه گيري زمان، فرکانس موج در گيرنده اندازه گيري شده و با فرکانسي که از فرستنده اندازه گيري شده مقايسه مي شود. براساس اثر داپلر فرکانس يک موج صوتي با افزايش سرعت آن زيرتر و با کاهش سرعت  نسبي بم تر ميشود. که بر اين اساس دبي گاز محاسبه مي شود. اين نوع از کنتورها بيشتر جهت مايعات کثيف استفاده مي شوند .