ISO 9001 Design of Polymeric
ISO 29001 Design of Polymeric
دستگاه ديجيتال سنجش صحت عملکرد کنتور گاز
دستگاه سنجش مخزني کاليبراسيون کنتور گاز
دستگاه سنجش نشتي داخلي کنتور گاز
رتبه پیمانکاری در رشته نفت و گاز
رتبه پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات
گواهینامه عضویت در بنیاد ملی نخبگان
عضو انجمن سیستم های هوشمند
عضو انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات
عضو انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق
<p>تقدیرنامه اداره گاز استان گیلان</p>